Privacy verklaring

Deventer Handboogvereniging, gevestigd te Deventer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Deventer Handboogvereniging verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geboortedatum (alleen de maand en jaartal worden opgeslagen)
 • Adresgegevens (apart opgeslagen van de leden administratie)
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Deventer Handboogvereniging verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

– gegevens van personen jonger dan 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via dhv@deventerhandboogvereniging.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

Deventer Handboogvereniging verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het afhandelen van uw contributie
 • Verzenden van onze nieuwsbrief
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten

Geautomatiseerde besluitvorming

Deventer Handboogvereniging neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een bestuurslid van Deventer Handboogvereniging) tussen zit. Deventer Handboogvereniging gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • Mail voor het verwerken van aanmeldingen voor evenementen of aanvragen nieuw lidmaatschap. Ook worden via e-mail nieuwsbrieven en informatie verstuurd. Vraag en antwoord correspondentie vind via mail plaats.
 • Microsoft Sharepoint voor het opslaan van ingevulde formulieren van de website, registratie van aanmeldingen evenementen, het ledenbestand (met eerder genoemde persoonsgegevens). Deze sharepoint in bescherm en afgeschermd van de buitenwereld, ook niet toegankelijk voor onze leden.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Deventer Handboogvereniging bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorie├źn) van persoonsgegevens:

 • Voor- en achternaam: Voor zolang het lidmaatschap bij de vereniging duurt. Na het verlopen van het lidmaatschap worden deze gegevens binnen 4 weken verwijderd uit het leden bestand.
 • Geboortedatum: Voor zolang het lidmaatschap bij de vereniging duurt. Na het verlopen van het lidmaatschap worden deze gegevens binnen 4 weken verwijderd uit het leden bestand.
 • Adresgegevens: Voor zolang het lidmaatschap bij de vereniging duurt. Na het verlopen van het lidmaatschap worden deze gegevens binnen 4 weken verwijderd uit het leden bestand.
 • Telefoonnummer: Voor zolang het lidmaatschap bij de vereniging duurt. Na het verlopen van het lidmaatschap worden deze gegevens binnen 4 weken verwijderd uit het leden bestand.
 • E-mailadres: Voor zolang het lidmaatschap bij de vereniging duurt. Na het verlopen van het lidmaatschap worden deze gegevens binnen 4 weken verwijderd uit het leden bestand.

Delen van persoonsgegevens met derden

Deventer Handboogvereniging verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Deventer Handboogvereniging gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken om gegevens te registreren of personen te volgen op de site. Er worden wel standaard cookies van google geplaatst bij het bezoeken van de website https://deventerhandboogvereniging.nl. Deze worden geplaatst voor het voorvullen van informatie, veilig zoeken voorkeuren gebruiken en om uw gegevens te beschermen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Deventer Handboogvereniging en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar deventerhandboogvereniging@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Wij zullen alle bekende persoonsgegevens 1 jaar na het einde van het boekjaar verwijderen.

Deventer Handboogvereniging wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Deventer Handboogvereniging neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via dhv@deventerhandboogvereniging.nl